NOWE przepisy dla nadawców i załadowców

Prawidłowo dokonane zamocowanie ładunków na czas transportu chroni przed uszkodzeniem zarówno pojazdu jak i doznaniem obrażeń przez pasażerów lub innych użytkowników drogi, a także eliminuje zatory występujące w przypadku utraty ładunku. Ładunek, który nie został prawidłowo zabezpieczony, może wypaść, przemieścić się tym samym wpłynąć na stabilność pojazdu, a nawet ulec przewróceniu i uderzyć w inne pojazdy.  

Niewłaściwe zabezpieczony ładunek uznany został za przyczynę do 25% wypadków samochodów ciężarowych. Różnorodność przepisów w krajach UE jest utrudnieniem dla przewoźników, którzy nie zdają sobie sprawy z minimalnych wymagań podczas poruszania się po wielu krajach.

Warto przygotować się z wyprzedzeniem do zmian, jakie planowane są w 2018 roku w zakresie przepisów mocowania jednostek ładunkowych.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa jest bowiem o krok od przedstawienia projektu rozporządzenia uszczegóławiającego zapisy art. 61 odnośnie sposobu przewozu ładunku, na mocy upoważnienia jakie zostało przewidziane w ustawie prawo o ruchu drogowym z dn. 20 czerwca 1997 (Dz.U. z 2017r. Poz. 1260, ze zm.).

Przedmiotowe rozporządzenie określi: sposób przewozu ładunku, z uwzględnieniem jego rozmieszczenia oraz mocowania w pojeździe, a także wprowadza metody mocowania służące prawidłowemu zabezpieczeniu ładunku.

Rozporządzenie wprowadza definicje, opisy, zasady odnośnie metod: ryglowania, blokowania, mocowania za pomocą odciągów prostych, mocowania przepasaniem od góry, innych metod mocowania w przypadku określonych ładunków, a także zasad odnośnie możliwości łączenia metod.

Celem rozporządzenia jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym zmierzający do tego, aby przewóz jednostki ładunkowej nie stanowił zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, mienia i środowiska.

Stosowanie rozporządzenia będzie miało istotny wpływ na:

  • właścicieli pojazdów z przeznaczeniem do przewozu jednostek ładunkowych oraz przyczep (pojazdy min. 4-kołowe kategorii N i O).

Rozporządzenie będzie narzucało obowiązek stosowania prawidłowego rozmieszczenia ładunku i mocowania. Dodatkowo może być konieczne wyposażenie pojazdu w fakultatywne dodatkowe środki używane podczas przewozu ładunku;

  • producentów pojazdów,

Będą zobligowani do uwzględnienia dodatkowo w konstrukcji pojazdów, elementów mocowania i zabezpieczenia ładunku;

  • organy kontrolne,

Inspekcja Transportu Drogowego, Policja będą musiały każdorazowo sprawdzać sposób przewozu ładunku kierując się definicjami oraz wytycznymi rozporządzenia;

Formalnie rozporządzenie jest na etapie opiniowania, w którym bierze udział m.in. Dr Mariusz Miąsko Prezes Logistic Technologies sp.z o.o. oraz Kancelarii Prawnej Viggen sj.

Rozporządzenie wdraża tylko część „Zasad zabezpieczenia ładunku” określonych w załączniku III pkt. 1 dyrektywy PE i Rady 2014/47/UE z dn. 3 kwietnia 2014 r. ws. drogowej kontroli technicznej dot. zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylającej dyrektywę 2000/30/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 134). Do pełnego wdrożenia niezbędna jest zmiana rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. ws. warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Dodaj komentarz